ANBI | Contact

De Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter is om culturele instellingen, zoals het Frans Hals Museum financieel te ondersteunen.
Naam
Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

RSIN
819533828
Contactgegevens

Doelstelling

Het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem stellen zich ten doel om het publiek te informeren over, en laten genieten van, de ongekende bloei van de schilderkunst in de Gouden Eeuw, alsook van de internationale ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst. Het overdragen van de rijke collectie 16e en 17e eeuwse schilderkunst en van de verzameling moderne en hedendaagse kunst, aan toekomstige generaties staat hierbij centraal.

Bestuurssamenstelling
Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem wordt bestuurd door een eenhoofdige directie. De directeur is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van het Museum en De Hallen Haarlem. De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de directeur met advies terzijde.
Organogram en de Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door de leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. De werknemers van de Stichting vallen onder de cao gemeenteambtenaren.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiƫle verantwoording met de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting zijn opgenomen in het jaarverslag.
Bekijk hier de jaarverslagen

Begunstigers

  • Bank Giro Loterij
  • Mondriaanfonds
  • Haarlem