Repainting artworks

‘Het Frans Hals Museum gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, om het delen van inhoud op sociale media mogelijk te maken en om de inhoud en advertenties van de site af te stemmen op uw voorkeuren. Dergelijke cookies worden ook door derden geplaatst. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je hiermee akkoord. Zie onze cookie-instellingen voor een beschrijving van de cookies waarvoor wij jouw toestemming vragen.

De tuin is van 15 tot en met 19 april gesloten voor bezoekers.

Koop tickets

Een eerste stap op weg naar een duurzame exploitatie van het Frans Hals Museum
Een eerste stap op weg naar een duurzame exploitatie van het Frans Hals Museum Een eerste stap op weg naar een duurzame exploitatie van het Frans Hals MuseumHet museum kan rekenen op financiële steun vanuit de gemeente en een aangescherpte opdracht

Op donderdag 15 april 2021 heeft de commissie Ontwikkeling van de Haarlemse gemeenteraad gesproken over de structurele ondersteuning van het Frans Hals Museum. Het college is voornemens in de kadernota een bedrag op te nemen van € 300.000 om de structurele subsidie van het museum te verhogen. De commissie was positief over het voornemen een heldere opdracht te formuleren waarin de kaders en taken van het museum duidelijk worden omschreven en heeft het college uitdrukkelijk verzocht deze opdracht in september aan hen voor te leggen. Tijdens de vergadering werd het belang van het museum en de urgentie van de problematiek onderstreept, alsmede de noodzaak voor spoedige acties en keuzes vanuit het college.

Tevens heeft de raad kennis genomen van het collectie-inspectie rapport van Helicon en het rapport naar het meerjaren onderhoud van het vastgoed dat is uitgevoerd door ToornendPartners. De financiële implicaties hiervan zijn nog onduidelijk. Vooruitlopend op een integrale oplossing voor de depotsituatie van het museum is de gemeente voornemens een eenmalige bedrag van €250.000 vrij te maken om het gedeelte van de collectie dat nu in het depot bij Baars ligt over te brengen naar een nog nader te definiëren locatie.

Deze voornemens zijn een eerste stap in de richting naar een meer structurele oplossing voor de precaire financiële situatie waarin het museum zich al jaren bevindt en die ook door deze verhoging nog niet (geheel) wordt opgelost.

Achtergrond
Het Frans Hals museum is sinds 2009 verzelfstandigd. De collectie en de gebouwen zijn echter nog steeds eigendom van de gemeente Haarlem. Het is de taak van het museum om de collectie voor de gemeente te beheren en presenteren. Sinds 2015 zijn museum en gemeente met elkaar in gesprek over de verhoging van de subsidie aan het museum. In 2019 hebben zij samen een onderzoek uit laten voeren door adviesbureau BMC om zo een objectieve analyse te verkrijgen van de financiële positie van het museum. BMC concludeert dat er een financieel tekort is dat wordt veroorzaakt door een te lage subsidie vanuit de gemeente.

Toekomstscenario’s
Naar aanleiding van het rapport heeft de gemeente het museum gevraagd verschillende toekomstscenario’s met cijfermatige onderbouwing op te stellen. Deze scenario’s,  schetsen een beeld over wat de hoogte van de gemeentelijke subsidie betekent voor de werking van het museum en zijn rol in de stad. De hoogte van de subsidie bepaalt in welke mate het museum de verschillende taken, zoals collectiebeheer, programmering, educatie, publieksbegeleiding en onderhoud vastgoed, kan uitvoeren.

Verschillende rapporten
De door het Frans Hals Museum opgestelde toekomstscenario’s zijn door Berenschot getoetst in een second opinion. Ook zijn er in opdracht van de gemeente parallelle onderzoeksrapporten opgesteld over het collectiebeheer, de situatie rondom het vastgoed, en wordt er jaarlijks een inspectie gedaan naar het archiefbeheer. Uit deze rapporten komt duidelijk naar voren dat er op alle fronten extra inspanning en dus ook financiering nodig is om aan de taken die aan het museum worden gesteld, te kunnen voldoen. Berenschot concludeert dat het de scenario’s niet kan beoordelen, omdat de uitkomsten van deze rapporten nog niet zijn doorberekend, maar dat ze wel van invloed zijn op de gepresenteerde scenario’s.

Impact coronacrisis
Het Frans Hals Museum heeft begrip voor het feit dat gemeente Haarlem, in deze door de coronacrisis financieel moeilijke tijden, de oplossing voor het museum stapsgewijs moet opbouwen. Dat de financiële vraag groter is dan de nu geboden oplossing blijkt uit de diverse onderzoeken. Extra structurele financiële ondersteuning wordt daarom in een later stadium door de gemeente besproken. Ook komt dan aan de orde hoe de gemeente kan bijdragen aan het opbouwen van het weerstandsvermogen van het Frans Hals Museum zodat er een buffer ontstaat voor het opvangen van financiële tegenvallers in de nog steeds kwetsbare exploitatie.

Opdracht vanuit de gemeente
Het Frans Hals Museum kijkt uit naar een heldere opdracht vanuit de gemeente. Dit stelt het museum in staat om een passende invulling te geven aan de opgelegde rol en taak, en aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van de stad. Bij de opdracht hoort een passende exploitatiesubsidie. Hierdoor kunnen we de samenwerking tussen gemeente, het Frans Hals Museum en de stad versterken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amber van Schagen via 06-51097654 of A.vanSchagen@franshalsmuseum.nl

Ontdek meer nieuws

Game 3 of 3

Dislike
Frans Hals

Koos Breukel

Jan van Scorel

Guido van der Werve

Maerten van Heemskerck

Drag & drop if you like

or dislike it

Go on! Drag me around!

Are you sure?!

I don't like him either

He doesn't like you I'm afraid

Meet at Frans Hals!

Game 1 of 3

lock
lock

Game 2 of 3