Repainting artworks

Frans Hals maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door akkoord te klikken, stem je hiermee in. Een omschrijving van de cookies waarvoor wij je akkoord vragen lees je hier in ons cookiestatement.

Zie jezelf anders fotowedstrijd

 

A.   Algemeen

 1. De wedstrijd loopt van 6 januari t/m 28 februari 2021 via de actiepagina op franshalsmuseum.nl.
 2. Deelname aan de actie is gratis.
 3. Deelnemers mogen met één foto per keer meedoen, het aantal keer dat een deelnemer een foto mag insturen is maximaal 5 keer.
 4. Deelnemers kunnen alleen meespelen met een eigen, zelfgemaakte rechtenvrije foto.
 5. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Met het insturen van de foto ga je ermee akkoord dat de foto in Studio F van het Frans Hals Museum wordt getoond. Bovendien geef je hiermee toestemming dat het museum de foto mag gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 6. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, evenals een ieder die op directe of indirecte wijze in organisatorische zin betrokken is bij deze actie en personen die niet Nederland woonachtig zijn. Personen onder de 18 jaar kunnen meedoen maar dienen toestemming te hebben van een volwassene. Dit betekent dat wanneer je het formulier invult en nog geen 18 jaar bent, we ervan uit gaan dat je toestemming hebt van een meerderjarige om je foto op te sturen. Wanneer er (ook) minderjarigen op de foto staan, geeft de inzender toestemming voor het tonen van het portret.
 7. Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunnen per e-mail worden gericht aan meet@franshalsmuseum.nl.

 

B.   Prijzen

 1. De jury selecteert na 28 februari de top 3 volgens de onderstaande criteria. De jury bestaat uit: Ann Demeester (directeur van het Frans Hals Museum), Kirsten (12 jaar en lid van de Haarlemse kinderraad) en Angela Tellier (kunstenaar). De top 3 wordt bekendgemaakt via een online prijsuitreiking eind februari. Daarna krijgen de winnaars per e-mail bericht.
  De jury beoordeeld de foto’s op basis van de volgende aspecten:

  • Originaliteit: gaat de foto verder dan een simpele selfie?
  • Verhaal: vertelt de foto een visueel verhaal over de persoon? Komt het karakter van de persoon die je niet kent duidelijk naar voren, bijvoorbeeld door attributen te gebruiken?
  • Techniek: is er gebruik gemaakt van de technische tips (onderwerp, licht, kader, perspectief) voor het maken van een goede foto die in de video wordt uitgelegd
  • Plezier: is de foto met plezier gemaakt?
 2. Per huishouden is slechts één persoon toegestaan een prijs in de wacht te slepen.
 3. De waardes van de prijzen bedragen:
  • Een persoonlijke fotografie workshop in Studio H ter waarde van  € 150,-, beschikbaar gesteld door Angela Tellier. De nummer 1 uit de top 3 wint deze prijs.
  • Drie maal: de ingestuurde foto wordt tentoongesteld in Studio F van het Frans Hals Museum.
 4. Om kans te maken op een prijs moet de deelnemer zijn/haar naam, geboortedatum en e-mailadres invullen en de foto uploaden.

 

C.   Uitkering van de prijzen

 1. De winnende deelnemers krijgen binnen 15 werkdagen na de online prijsuitreiking bericht over de prijs die zij hebben gewonnen.
 2. Indien gevraagd, is de deelnemer verplicht zijn of haar foto te overhandigen. (De foto kan per post gestuurd worden naar: Frans Hals Museum – Zie jezelf anders fotowedstrijd (Groot Heiligland 62, 2011 ES Haarlem)
 3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van het niet uitreiken van een prijs vervalt deze aan het Frans Hals Museum.
 4. Over de prijzen, de uitkering daarvan en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en het Frans Hals Museum, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

 

D.   Procedure van de prijzen

Eerste prijs

 1. De winnaar van de persoonlijke fotografie workshop wordt benaderd, nadat alle winnaars bekend zijn.
 2. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de online prijsuitreiking. De prijs zal na afloop worden overgedragen door de workshop in te plannen in overleg met de winnaar en Angela Tellier.
 3. Alle kosten, zoals eventuele reis- of verblijfskosten, die niet zijn opgenomen in artikel B. zijn voor eigen rekening.
 4. Het Frans Hals Museum is niet aansprakelijk voor enige fouten en/of misverstanden die betrekking hebben op de prijs.

 

Tweede prijs

 1. De drie winnaars van de tentoonstellingsplek in Studio F van het Frans Hals Museum worden benaderd in de periode tussen 28 februari en 14 maart 2021.
 2. De prijs zal worden overgedragen door het laten afdrukken, inlijsten en tentoonstellen van de foto, voorzien van een beteksting. De inhoud van de beteksting zal door de publieksmedewerker van het Frans Hals Museum worden uitgewerkt op basis van een telefonisch interview met de deelnemer.
 3. Alle kosten die niet zijn opgenomen onder artikel B. zijn voor eigen rekening.
 4. Het Frans Hals Museum is niet aansprakelijk voor enige fouten en/of misverstanden die betrekking hebben op de prijs.

 

E.   Gebruik gegevens

 1. Alle persoonsgegevens die het Frans Hals Museum verkrijgt in het kader van deze wedstrijd, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 2. Het Frans Hals Museum zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de wedstrijd, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de toezending van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de actiepagina indien hij/zij een van de prijzen heeft gewonnen.
 3. Eventuele commerciële mailings van het Frans Hals Museum worden gestuurd naar het e-mailadres van een speler, mits de betreffende speler daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
 4. De (persoons)gegevens worden verzameld door het Frans Hals Museum. Het Frans Hals Museum zal deze gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen. Na afloop van deze wedstrijd zal het Frans Hals Museum alle gegevens, die zich op haar webserver bevinden en betrekking hebben op deze actie, vernietigen.
 5. Deze actiepagina maakt gebruik van cookies. Onze cookies worden gebruikt voor o.a analytics en social media en zijn niet schadelijk voor uw computer. Lees hier meer.

 

F.   Rechten Frans Hals Museum

 1. Het Frans Hals Museum behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens het Frans hals Museum of derden.
 2. Het Frans Hals Museum behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 

G.   Aansprakelijkheid

 1. Het Frans Hals Museum, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 2. Meer specifiek zijn het Frans Hals Museum, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:
  • enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

 

H.   Diversen

 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal het Frans Hals Museum een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Game 3 of 3

Dislike
Frans Hals

Koos Breukel

Jan van Scorel

Guido van der Werve

Maerten van Heemskerck

Drag & drop if you like

or dislike it

Go on! Drag me around!

Are you sure?!

I don't like him either

He doesn't like you I'm afraid

Meet at Frans Hals!

Game 1 of 3

lock
lock

Game 2 of 3